Blogs » Articles » Slovakia - Open Art School Summer Symposium

Slovakia - Open Art School Summer Symposium

 • The Csemadok Branch Organization Nesvady and the Board of the Tűzvirág International Exhibition of Enamel Arts Nesvady

   

  Organizes the

   

  TŰZVIRÁG

  Open Art School Summer Symposium of Nesvady

  VII. year

   

  26 May 2016 – 5 June 2016

   

  and invites everyone interested to participate. The symposium is built upon enamel arts; however, it is open for any genre of art. During the symposium – next to the planned professional get-togethers and other accompanying events – the organizers ensure the basic working conditions (incinerators/kilns, tools), accommodation and full day care for all participants. Compared to the last years, however, we cannot make this year free of charge, we ask for the below fees:

  Entry fee: 10 EUR per person

  Participation fee: 20 EUR per day (this includes the use of work spaces, accommodation at the local Sport hotel, and three meals per day. This daily participation fee cannot be dissembled.)

  We can ensure raw materials (canvas, drawing sheets, steel or copper plates, and enamels) ordered from us for purchase price only. The price list of supplies/materials will be published on our website. All the additional and/or specific supplies should be ensured by the participants. Please take these circumstances into consideration when filling out the application form.

  Because of the paying nature of this year’s event we do not make it mandatory for the participants to donate their works; we leave it up to each artist to decide whether they would like to donate any of their pieces to us. Based on our financial resources, we intend to publish the coloured catalogue for the participants as usual.

  The deadline to apply for the symposium is: 31 March 2016.

  After receiving all the applications the organizers will individually contact all the applicants and provide further information about the organizational and technical details. Please send the application forms to the following address: Naszvadi Képzőművészeti Szabadiskola, Gyula Németh, Hradná 1, 946 51 Nesvady, Slovakia . The application form can be downloaded from the websites www.csemadoknaszvad.sk or www.tuzvirag.sk and it also can be sent by email to the following email address: info@csemadoknaszvad.sk.

  We are looking forward to your application.

   

  11 January 2016, Nesvady

   

  Róbert Dobosi                                                                  Gyula Németh

  Chairman of the Csemadok Nesvady                                    Director of the Open art School

   

   

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Základná organizácia Csemadok v Nesvadoch a Riaditeľstvo medzinárodného festivalu umeleckého smaltu Tűzvirág v Nesvadoch

   

                                                                       v dňoch

  27. mája – 5. júna 2016.

  usporiada

  VII. ročník letného sympózia

   Nesvadskej výtvarnej školy

   

  na ktoré Vás touto cestou s úctou pozývame. Sympózium je otvorené nielen pre smaltérov, ale aj pre výtvarníkov hociktorého žánru výtvarného umenia. Po celý čas sympózia každý účast-ník podujatia bude mať zabezpečené podmienky na vlastnú tvorivú činnosť v mieste poduja-tia. Na základe prijatých prihlášok od záujemcov, usporiadatelia pre každého účastníka zabez-pečia ubytovanie, celodennú stravu a základné podmienky pre tvorbu (vypalovacie pece, ruč-né náradia a vhodné priestory na tvorbu). Nakoľko sa nám v tomto roku veľmi nepriaznivo zmenili finančné možnosti, museli sme pristúpiť k zavedeniu určitých účastníckych poplat-kov, a to nasledovne:

  Registračný príspevok: 10.- eur na osobu

  Účastnícky poplatok: 20.- eur na deň (zahrňuje ubytovanie v miestnom hoteli Šport, raňaj-ky, obed, večeru, a režijné za užívanie dieľní a ďaľších priestorov na tvorivú prácu.)

         Z tých istých dôvodov, materiálové potreby (maliarske plátno, ocelové a medené plechy, risovacie papiere, smalty) budeme môcť záujemcom zabezpečiť za kúpne ceny na základe osobitných objednávok. Cenník materiálov bude dostupný na našej webovej stránke. Ostatné potreby a pomôcky, takisto ako doteraz, si účastníci zabezpečia sami. ProsímeVás preto, aby ste horeuvedené skutočnosti mali na zreteli pri vyplnení svojich prihlášok. Nakoľko účasť umelcov v tomto ročníku je za účastnícky poplatok, odstúpime od povinného odovzdania tu vytvoreného umeleckého diela pre usporiadajúcu organizáciu. Podľa našich finančných mož-ností, aj v tomto ročníku počítame s vydaním farebného katalógu podujatia.

         Termín zaslania prihlášok je do 31. marca 2016.

         Organizátori podujatia po obdržaní prihlášok každého prihláseného osobitne upovedo-mujú o technických a organizačných podrobnostiach sympózia. Prihlášky prosíme zaslať poštou na adresu: Sympózium Tűzvirág, Németh Július, Hradná  1.,  946 51 Nesvady, Slovakia (tel: 00421908548983).Prihlášku bude možné získať aj z internetových portálov www.csemadoknaszvad.sk a www.tuzvirag.sk a je taktiež možné jej odoslanie na internetovú adresu info@csemadoknaszvad.sk .

         Tešíme sa Vašej prihlášky a účasti.

   

         V Nesvadoch 11. januára 2016.

   

        Dobosi Róbert                                                                     Németh Július

  predseda ZO Csemadok                                                        riaditeľ výtvarnej školy     

   

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------